Profilaktyka

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Data publikacji 06.05.2016

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoby te, zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego.

Umów się na wizytę w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I :

W miejscu oznaczonym piktogramem, obok stanowiska informacyjnego jednostki, przekazano do pobrania  i wypełnienia Wniosek  o udostępnienie usługi.

We wniosku można zwrócić się pisemnie o udostępnienie usługi, w tym o przyznanie tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo – migowego (SKM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Należy również wskazać sposób powiadomienia Państwa o rozpatrzeniu wniosku.

Po wypełnieniu ww. druku wybrany policjant z jednostki nawiąże z Państwem kontakt i udzieli stosownych informacji.

Wniosek, z wyłączeniem sytuacji nagłych, należy złożyć do KRP Warszawawa I co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą.

Wniosek można złożyć następującą drogą:

  • bezpośrednio w siedzibie KRP Warszawa I
    przy ulicy Wilczej 21
  • pocztą elektroniczną na adres : krp1warszawa@policja.waw.pl
  • faksem na numer –  (22) 603-63-03, (22) 629-69-37
  • listownie na adres : Komenda Rejonowa Policji Warszawa I 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 21

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie funkcjonariuszem i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony we Wniosku.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej podczas kontaktów z KRP Warszawa I. Osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną, w celu udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszej jednostce. Prawo, o którym mowa powyżej, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

rsz.

 

Powrót na górę strony