KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA I

Data publikacji 13.05.2024

 

KOMENDANT  REJONOWY  POLICJI  WARSZAWA I poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektora Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

Wymiar etatu: pełny liczba stanowisk – 1

Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Adres urzędu:   

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I        

ul. Wilcza 21

00-544 Warszawa

 

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa, ul. Wilcza 21

 

Warunki pracy:

- praca administracyjno–biurowa,

- kontakt telefoniczny z interesantami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

- stanowiska pracy usytuowane na różnych piętrach , w ramach realizacji zadań występuje konieczność przemieszczania się między kondygnacjami,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

- wymuszona pozycja ciała,

- mieszane oświetlenie,

- budynek nie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

codzienne pobieranie korespondencji z Kancelarii Jawnej oraz od Oficera Dyżurnego KRP Warszawa I,

przygotowanie korespondencji i dokumentacji przeznaczonej do wysyłki,

prowadzenie i rejestrowanie dokumentacji w dziennikach  korespondencyjnych i ewidencji pomocniczej (tj. wykaz elektroniczny, dziennik podawczy, książka doręczeń),

dokonywanie sprawdzeń w systemie ERCDŚ na potrzeby sekretariatu i obsługi interesantów,

obsługa i wprowadzanie danych do programu e-poczta,

współpraca z Sądem, Prokuraturą oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Policji,

kompletowanie, porządkowanie i przekazywanie spraw ostatecznie zakończonych "OZ" do składnicy akt.

 

Wymagania związane ze stosunkiem pracy (niezbędne):

wykształcenie : średnie,

doświadczenie zawodowe /staż pracy :  0,5 roku w obszarze administracyjno-biurowym,

 

Pozostałe wymagania niezbędne:

organizacja pracy własnej,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność pracy pod presją czasu,

obsługa komputera w zakresie pakietu MS OFFICE,

dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

komunikatywność,

posiadanie obywatelstwa polskiego,

korzystanie z pełni praw publicznych,

nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie: wyższe

   1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

   doświadczenie zawodowe w administracji

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy,

kopia poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2018 r. poz. 412  ze zm.)

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat  nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/ł współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do:  18.05.2024 roku

Decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia ofert do urzędu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Wilcza 21

00-544 Warszawa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Rejonowy Policji Warszawa I,                  ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa,

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod.krp1@ksp.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

 

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje:

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie  w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o dalszym etapie rekrutacji telefonicznie. Jednocześnie, kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Planowane  techniki i metody naboru: weryfikacja ofert spełniających wymagania formalne, analiza ofert spełniających wymagania formalne, rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane warunki wynagrodzenie zasadniczego: mnożnik 1,8000 kwoty bazowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 47 723-60-64

Powrót na górę strony