Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I

Data publikacji 28.05.2018

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa I:

 • adres: ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa,

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji  Warszawa I sprawuje  inspektor ochrony danych osobowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa I:

 • adres: ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa
 • e-mail: iod.krp1@ksp.policja.gov.pl
 • Inspektor ochrony danych osobowych podinsp. Paweł Zalewski tel. 4772 361 40
 • Zastępca inspektora ochrony danych osobowych podinsp. Robert Szumiata tel. 4772 391 01

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I.

W KRP Warszawa I dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

​Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

 • celach przetwarzania,
 • podstawach prawnych przetwarzania,
 • osobach, których dane są przetwarzane,
 • odbiorcach danych,
 • okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

7. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr.10 Komendanta Głównego Polijci z dnia 15 maja 2020 roku.

Powrót na górę strony