Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Data publikacji 22.01.2009

ul. Wilcza 21

00-544 Warszawa

Oficer dyżurny

tel. 47 72 391-50  
tel. 47 72 391-51

tel. 47 72 391-52
fax.47 72 363-03

Sekretariat Komendanta

tel. 47 72 391-11

komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl

Adres e-mail dla osób składających zawiadomienia: dyzurny.krp1@ksp.policja.gov.pl

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
tel. 47 72 391-61, fax 47 72 376-88
 
Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy
tel.  47 72 370-20, fax  47 72 361-74
 
Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
tel.  47 72 391-31
 
Wydział Kryminalny i Techniki Kryminalistycznej
tel.  47 72 361-40,  fax  47 72 832-58
 
Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
tel.  47 72 377-02, fax  47 72 382-47
 
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
 tel.  47 72 378-61, fax  47 72 369-54
 
Wydział Prewencji
tel.   47 72 365-91, fax  47 72 372-27
 
Referat Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych
tel. 47 72 365-91
 
Zespół ds. Nieletnich i Patologii
tel.  47 72 372-63
 
Wydział Sztab Policji
tel.  47 72 375-75, fax  47 72 370-43
 
Wydział Kontroli, Kadr i Szkolenia
tel.  47 72 383-03
 
Wydział Wywiadowczo – Patrolowy
tel. 47 72 375-73
 
Zespół Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami
tel. 47 72 371-32
 
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 47 72 391-26
 
Kancelaria Tajna
tel. 47 72 391-25
 
Kancelaria Jawna - Biuro Podawcze
tel. 47 72 391-23 lub 24
 

W sprawie skarg i wniosków Kierownictwo KRP Warszawa I, przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 oraz w poniedziałki w godzinach od 16 do 18.
Skargi i wnioski można składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
 
Skarga powinna zawierać:

  •     imię i nazwisko skarżącego,

  •     dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
  •     dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811
centrala: 22 55 17 700

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Powrót na górę strony